1. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ยุวชนอาสา) ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น