มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลให้แก่ ผู้สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานโครงการ วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

จัดขึ้น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ดังนี้

 1. อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
 4. ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
 5. อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์
 6. อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ
 7. อาจารย์นิธินันท์ มาตา
 8. นายกฤษณพล สีเสือ
 9. นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์
 10. นายเทพนรินทร์ อุที
 11. นางสาวทิพาพร สกุลทอง
 12. นางสาวณัฐนันท์ หลวงนา
 13. นางสาวมุทิตา ปาโกวงค์

ความคิดเห็น