วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัยเรื่องการสำรวจแหล้งน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น