เข้าร่วมอบรมระบบรายงาน Project Based Management (PBM) ในโครงการโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ความคิดเห็น