วันที่ 30 มกราคม 2564 รปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา รอบรับตรง ร่วมกับ อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา

ความคิดเห็น