วิทยากรใน “โครงการพัฒนาพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ณ ห้องประชุมหงษ์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ความคิดเห็น