31 มกราคม 2564 ลงพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจข้อมูลครัวเรือนด้านการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ ในโครงการยุวชนอาสา และได้ประสานงานเพื่อเตรียมวัสดุผักตบชวาเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการวิจัยของนักศึกษาเรื่องการพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานจากผักตบชวาและขุยมะพร้าว

 

 

 

ความคิดเห็น