วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานปรับปรุงอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมพัสดุ อาคาร 15 ชั้น 4

ความคิดเห็น