• วันที่ 24 มค 64 เวลา 14.00-17.00น. เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) โดยนำเสนอโครงการในด้านความเป็นมา การบริหารจัดการ และข้อเสนอเพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 15 ชั้น 9

 

ความคิดเห็น