20 มกราคม 2564 เวลา 11.00-12.15น. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย) ร่วมกับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความคิดเห็น