วันที่ 7 มกราคม 2564ได้รับเกียรติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ทำหน้าที่เป็น Commentator ในการนำเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Jittawan Kubola

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ความคิดเห็น