โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้้น 6 อาคาร คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น