18 ธค 63 เวลา 9.30-12.00 น. ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพัสดุ โดยดำเนินการตรวจสอบแบบรูป ประมาณการวัสดุ และราคาแต่ละรายการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งาน

ความคิดเห็น