17 ธค 63 เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จัดโเยสำนักงานต่างประเทศ โดยได้รับแจ้งให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอบ post test และกิจกรรม friday party ที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางภาษา

ความคิดเห็น