15ธค63 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า ERT ร่วมกับ อ.ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล และ อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม

 

 

ความคิดเห็น