การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ ประเภททีม

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ในหัวข้อการแข่งขัน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

ความคิดเห็น