ปฏิบัติหน้าที่กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพัสดุครุภัณฑ์ชุดสำรวจและเครื่องรับสัญญาณ GPS

ความคิดเห็น