วันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยตัวแทนสภามหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น