ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GeoGebra ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ AP โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยจัดอบรม ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ความคิดเห็น