โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รอบวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563

         

IC3 GS5 Computing Fundamentals (Office 2016) IC3 GS5 Key Applications (Office 2016) TPQI IC3 GS5 Living Online (Office 2016) TPQI

ความคิดเห็น