สอบใบรับรองมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ อาคาร 17 ห้องหงส์พันธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น