24 พย 63 เวลา 9.30-11.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจ จิดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีและผู้บริหาร ณ ห้องปรัชญาลัย อาคาร 15 ชั้น 8 โดยในที่ประชุมได้หารือในเรื่องกำหนดการ และความรับผิดชอบงานของอนุกรรมการแต่ละคนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563

ความคิดเห็น