การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้จัดทำโครงการและการวางแผนศึกษา

แบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

โครงการ การส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นพัฒนาพื้นฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563  

หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น