ครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 l วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้่น 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ l ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ดร.วีระ ทองเนตร

ความคิดเห็น