วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการบ่มเพราะนักศึกษาครูให้มีสมรรถณะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามกรอบอ้างอิงร่วมสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการบ่มเพราะนักศึกษาครูให้มีสมรรถณะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามกรอบอ้างอิงร่วมสหภาพยุโรป เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่มีอาจารย์ ดร. ปองเอก เพ็งลุน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลักในการดำเนินโครงการครั้งนี้ใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำผลการทดสอบไปยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษได้ จึงถือเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา

 

ความคิดเห็น