นำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19 ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

 

ความคิดเห็น