มอบรางวัลโครงการประกวดผลงานนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
การบูรณาการ การเรียนการสอน สู่การปฏิบัติงานเพื่อสร้างทักษะอาชีพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติจากประสบการณ์จริง การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มีความจำเป็นต่อการประหยัดไฟฟ้าอย่างมาก หากนักศึกษามีทักษะจากการทำงานจริงในหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน ทั้งการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางพลังงาน การจัดเก็บข้อมูล และการบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ นอกจากนักศึกษาจะมีความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยลงได้ด้วย
วัตถุประสงค์โครงการการประกวด

๑. นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการลดใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย

๒. นักศึกษาเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย

๔. นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะปฏิบัติในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการพลังงาน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

โครงการประกวดในครั้งนี้ มีนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมประกวด จำนวน ๘๖ คน

ผลการประกวดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่
นายกฤษณะ แกล้วกล้า
นายกิตติพงษ์ คำมณี
นายนิติภูมิ กุลสุวรรณ
นายวรากร วงแวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่
นายจีรพันธ์ อมากรัมย์
นายวัฒนา แผ่นทอง
นางสาวนลิน บุญเขื่อง
นางสาวยุพิน นวลพิจิตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่
นายอาทิตย์ เวียงคำ
นายอุปกรณ์ ยืนยิ่ง
นางสาวนิศาชล เมฆา
นางสาวธัญญา ขันธะจันทร์

รางวัลชมเชย ได้แก่
นายอดิศร สุธรรม
นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริ
นายอำนาจ มัทรี

รางวัลชมเชย ได้แก่
นายจักรพรรณ ละเมียดดี
นายพนัสนันท์ คล้ายเมืองปัก
นายสันติสุข ประทีปเมือง
นายสิทธินนท์ ปัญญาเลิศชัย

รางวัลชมเชย ได้แก่
นายจักรพรรณ กระจ่าง
นายพัฒนพงศ์ พูดชอบ
นายธนพล อะรัญ

-ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และงานอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้จัดโครงการขึ้นในครั้งนี้

ความคิดเห็น