วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) เข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเนื้อหาสำคัญในการอบรมครั้งนี้ 2 ประเด็นหลัก คือ แนวทางในการเสนอขอทุนวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการพิจารณา

ทั้งนี้วิทยากรทั้ง 2 ท่านประกอบไปด้วย คุณดารินพร  เจียมประดิษฐ์กุล และคุณพิมพ์ภิดา  วิชญพิมพ์จุฬา ซึ่งเป็นบุคลากรของ วช. ที่มากด้วยประสบการณ์และทำงานด้านการวิจัยและงบประมาณ จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เรียนรู้ช่องทางในการที่จะเขียนข้อเสนอโครงการและส่งพิจารณาทุนผ่านช่องทางใดได้บ้าง และยังได้เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีและมีโอกาสได้รับการพิจารณา ซึ่งผู้เขียนขอสรุปความสั้นๆ ว่า

 

เขียนข้อเสนอให้ตรงเป้าเขากำหนด

เรื่องใหม่สดมิซ้ำใครในโลกหล้า

เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วพารา

จึงควรค่าการจ่ายให้เงินทุน

ความคิดเห็น