27 ตุลาคม 2563 ร่วมเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1862 อาคาร 18 ร่วมกับคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา โดยมีโครงงานวิจัยนำเสนอทั้งสิ้น 6 เรื่อง

ลิงก์

 

 

ความคิดเห็น