ร่วมเสนอชื่อคณบดี ในกิจกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 15

ความคิดเห็น