ฝึกซ้อมบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรบัณฑิต ณ อาคารเอนกคุณาการ และหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2563

 

ความคิดเห็น