วันที่ 11 ตุลาคม 2563

8.00-12.00 น. ร่วมซ้อมย่อยกลุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13.00-15.30 น. ร่วมซ้อมขานนามบัณฑิต

ความคิดเห็น