ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้ตรวจจุดเตรียมซ้อมรับปริญญาทั้ง 21 ท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกจุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

ความคิดเห็น