มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนวเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนวเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร
เพื่อพบปะคณะผู้บริหารและครูแนะแนว จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษและมหาสารคามเพื่อทำความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการส่งนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้มีการนำเสนอแนวทางการเข้าศึกษาต่อจากคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ

โดยผมเป็นอาจารย์ที่ไปนำเสนอข้อมูลสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น