ให้คำแนะนำและกำกับดูแล นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนบันทึกภาพนิ่งและวีดิโอข่าว พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อประชาสัมพันธ์  ซึ่งพิธีจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร(Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น