18 กันยายน 2563  กำกับและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการถ่ายภาพบุคลากรของชุมชน เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น