2 กันยายน 2563 … 09.00-17.00 น. นำนักศึกษา เข้ารับการอบรมและฝึกใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย  ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ …. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา… พบว่านักศึกษาสนใจ และตั้งใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติมากมาย…. อยู่กันตั้งแต่ช่วงสายๆ ยาวตลอดทั้งบ่ายถึงค่ำ …ไม่บ่นไม่ง่วง สนุกสนานๆ

ความคิดเห็น