จากภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ
…มากกว่าการเรียนรู้ คือการได้ลงมือปฏิบัติจริง….. เช้าจรดบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2563 ขออนุญาต on-site เนื่องจากนักศึกษาต้องลงมือฝึกปฏิบัติ….. เท่าที่สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ นักศึกษามีความกระตือร้อร้น มีความตั้งใจตั้งใจ ….อุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดีในรายวิชาปฏิบัติ ….. ขอบคุณเด็กๆ ทุกคนมากมายที่ตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติ

ความคิดเห็น