29 สิงหาคม 2563 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง…. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์โดยด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ ….แก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ …. โดยโครงการนี้เป็นการ บูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและคณะวิทยาการจัดการ …. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สถานการณ์จริง และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน …..ขอบคุณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ให้เกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ….. ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ทราย นุ่น พร ปี 4 เปรี้ยว กระแต แฟม เอมิลี่ วาว ปี 3 และ แฟรม ฟาง ปี 2 ที่มาช่วยอาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็น