“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อาจารย์ไพวรรณ วรปรีดา
นางมยุรี ถาเอี้ยง
นายวิชัย รถมณี

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น