ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ บริเวณประตู 1 (ประตูด้านองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต)

ความคิดเห็น