นที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) ร่วมเป็นกรรมการประจำหลักสูตร  รับรายงานตัวและทำสัญญาการจ้างงาน ประชาชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการจ้างงานสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 (อว.สร้างงาน) ระยะที่ 2

 

ความคิดเห็น