ให้คำแนะนำและกำกับการผลิต …บรรยากาศ “ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ” วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและโดมอเนกประสงค์ (BRU DOME) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น