วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. อาจารย์ ดร. สำราญ  ธุระตา และอาจารย์ ดร. สินทรัพย์  ยืนยาวลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาค่าย “คมชัดลึกศึกษิตภาษาไทย อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี” ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การต้องรับอย่างอบอุ่นของคณะครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี ตลอดจนประชาชนในชุมชนเข้างานเป็นจำนวนมาก และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการบริการวิชาการและพัฒนาภายใต้ชื่อ “ค่ายคมชัดลึกศึกษิตภาษาไทย อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมมากมาย ทั้งด้านการบริการวิชาการวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน ด้านมนุษยสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมในที่ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในค่ายดังกล่าวนี้นับเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ การกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ทั้งยังส่งเสริมการทำงานในการบริหารจัดการโครงการกระทั่งสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ดังแนวทางที่ว่า “การเรียนให้ความรู้ การลงให้ทำงานเป็น” ในฐานะอาจารย์ที่ไปเยี่ยมชมค่ายในครั้งรู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์ที่ริเริ่มและสามารถดำเนินโครงการบริการวิชาการได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี และชุมชนในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าวนี้ ในนามสาขาวิชาภาษาไทยขอขอบพรคุณผู้อำนวยการ พัทยา  ทวยเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี คณะครูโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาในการฝึกใช้ความรู้ความสามารถ และฝึกทักษะในการทำงานในครั้งนี้

และขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ พัทยา  ทวยเศษ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกับตำแหน่งผู้อำนวยการด้วยวัย 30 ต้นๆ ซึ่งเป็นแรงผลักดันและแบบอย่างให้น้อง ๆ ในสาขาวิชาภาษาไทยได้ดำเนินรอยตามในอนาคต และที่สำคัญที่ประทับใจอย่างหนึ่งของคณะครูในโรงเรียนบ้านศรีภูมิคือ การร่วมกิจกรรมค่ายอย่างเต็มที่ นักศึกษาทำกิจกรรมใดครูก็พร้อมที่จะทำด้วยเช่นกัน อย่างการแสดงที่คณะครูทุกท่านได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ซึ่งขอชื่นชมคณะครูทุกท่าน งานนี้ให้ข้อคิดกับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมว่า “ครูต้องทำได้ ถ้าครูทำไม่ได้ ลูกศิษย์จะทำได้อย่างไร

ความคิดเห็น