ให้คำแนะนำและกำกับการผลิตคลิปข่าว  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 29 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น