วันที่ 30 พฤษภาคม 2563  ลงพื้นที่  เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง (story telling) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นรองรับ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น