เปิดเวทีคืนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวภูเขาไฟ 6 ลูก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 18 กันยายน 2563
ห้องประชุม อาคาร 24 ชั้น 2

ความคิดเห็น