ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างชัดเจนในทุกระดับการศึกษารวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยและวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จะเป็นในการดำเนินชีวิต และในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดรูปแบบสถานการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสามารถสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความคิดของผู้เรียนไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการสอนใหม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการแก้ปัญหาของผู้เรียน  รวมถึงเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งในปัจจุบันมีความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งทำให้ผู้บริหารอาจารย์ผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งในเวลาอันรวดเร็วที่ต้องหารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาศึกษาทั่วไปในวิถีชีวิตใหม่ New Normal

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้มองเห็นความสำคัญถึงการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา มีหลายมหาวิทยาลัยได้มีการทดลองปรับใช้รูปแบบการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผลแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลต่อนิสิตนักศึกษาในสถาบันให้เกิดการเรียนรู้ ที่เทียบเท่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติแบบเดิม
จึงเสนอให้มีการจัดเสวนาและถอดบทเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในทุกมิติใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่นี้ และเพื่อรวบรวม นำเสนอมุมมองให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อจะให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดประชุมออนไลน์ในหัวข้อ GE TALK: GE Online สไตล์  HighEnd” ผ่านประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไปจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

 

ไฟล์แนบ

pdf ge talk

ขนาดไฟล์ 158 KB | จำนวนดาวน์โหลด 125 ครั้ง

ความคิดเห็น