โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ความคิดเห็น