วิทยากร อบรมโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา”  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรยางพารา อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น